Drogi Użytkowniku,

 

Dbając o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, niniejszym pragniemy poinformować, że przykładamy najwyższą wagę do ochrony Twoich danych i wypełniamy wszystkie obowiązki wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej także RODO lub rozporządzeniem), w sposób zapewniający najlepszą ochronę Twoich danych osobowych.

Jednocześnie zapewniamy Cię, że jako Administrator Twoich danych osobowych – wprowadziliśmy wszelkie procedury przetwarzania  danych osobowych stosownie do wytycznych wynikających z RODO.

W przypadku jakichkolwiek uwag bądź wątpliwości – zachęcamy do kontaktu mailowego pod adresem karmar-zoo@wp.pl.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

na stronie www.karmar-zoo.pl

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony, działającego pod adresem: http://karmar-zoo.pl (zwanej dalej:,,Stroną’’).
2. Administratorem danych osobowych jest Mariusz Roszkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:
HURT DETAL „KARMAR” MARIUSZ ROSZKOWIAK, ul. Macieja Rataja 44, 61-695 Poznań, NIP: 9720176140, REGON:630797901, adres e-mail: karmar-zoo@wp.pl, tel: 503 161 271 (zwany dalej: „Administratorem lub „Kamar”).

3. W przypadku pytań lub wątpliwości, jak również w celu przekazania wniosków dotyczących realizacji przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt pod adresem: e-mail: karmar-zoo@wp.pl lub telefonicznie pod numerem 503 161 271.

4. Zapewniamy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

5. Dokładamy należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez niego dane są:

– przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

– zbierane dla szczegółowo oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

– merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

6. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

§2
ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Strona umożliwia Państwu skontaktowanie się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na podstronie oznaczonej jako ,,Kontakt’’ (zwanego dalej: „Formularzem kontaktowym’’)

2. Podają Państwo swoje dane osobowe oraz wyrażają zgodę na ich przetwarzanie w sposób dobrowolny. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, lecz jest jest koniecznym do skutecznego przesłania Formularza do Administratora oraz udzielenia odpowiedzi na zapytanie zawarte w Formularzu.

3. W przypadku osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi zostać złożona przez osobę sprawującą nad nią władzę rodzicielską lub opiekę.

4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu udzielania odpowiedzi na pytania kierowane przez Formularz kontaktowy – podstawą prawną tych działań jest wyrażona przez Państwa zgoda.

5. Przetwarzamy następujący zakres Państwa danych:

a) adres e-mail,

b) imię i nazwisko,

c) ewentualne inne dane podane przez Państwa w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego.

6. Administrator nie profiluje Państwa, co oznacza, że Państwa dane nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób w celu określenia potrzeb ani cech osobowościowych. Administrator nie zbiera o Państwu dodatkowych informacji z innych źródeł.
7. Administrator nie sprzedaje Państwa danych osobowych, nie udostępnia ich innym podmiotom. W szczególności Państwa dane nie będą przekazywane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

8. Odbiorcami Państwa danych mogą być wyłącznie zaufani odbiorcy tacy jak np. dostawcy usług IT.

9. Administrator zapewnia, że maksymalnie ogranicza okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane.

10. Państwa dane przetwarzane przesłane w Formularzu będą przetwarzane przez okres trwania korespondencji, nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

11. W przypadku wyrażenia przez Państwa wyraźnej woli zakończenia rozmów dane zostaną usunięte niezwłocznie. W przypadku braku odpowiedzi i niejasnej sytuacji, dane będą przechowywane przez okres 1 roku od daty nadania ostatniej wiadomości.

§3

PRAWA UŻYTKOWNIKA

1. Mają Państwo prawo być w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
2. Ponadto przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych osobowych,
b) prawo sprostowania danych,
c) prawo usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
d) prawo ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo przeniesienia danych,
3. W celu skorzystania z w/w praw, należy skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail, wskazanym w niniejszej Polityki Prywatności.

4. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sądzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO.

§ 4
PLIKI COOKIES

1. Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczek), zwanych dalej: „Cookies”. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
2. Cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w elektronicznym urządzeniu końcowym (zwanym dalej: „Urządzeniem”) Użytkownika Strony.
3. Pliki Cookies zawierają, w szczególności, adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwę domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
4. Stosowane przez Administratora pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Pliki te pozwalają dostosować Stronę indywidualnie do wymagań Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niewłaściwego oprogramowania.
5. Administrator wykorzystuje następujące typy plików Cookies:
a. Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Strony;
b. Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne serwisów internetowych partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora (zwanych dalej: „Serwisami zewnętrznymi”);
c. Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Stronę lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika;
d. Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Stronę lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookies po zakończeniu sesji Urządzenia.
7. Administrator współpracuje z następującymi Serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika:
a) Google Analytics,
b) Facebook,
c) Twitter,

d) YouTube
8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo plików Cookies pochodzących z Serwisów zewnętrznych.
9. Administrator ma prawo wykorzystania plików Cookies w następujących celach:
a) Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Strony – Administrator może przechowywać w plikach Cookies informacje o preferencjach i ustawieniach Użytkownika dotyczących Strony, aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Strony;
b) Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych dotyczących Strony, takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań Użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania funkcjonowania Strony.
10. Mają Państwo możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu do plików Cookies na swoim Urządzeniu. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, mogą Państwo dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
11. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Strony.
12. Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej, której używa.

§ 5
ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie.
2. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich na Stronie.